Контакт

Други контакти:


Гевгелија - фабрика:
+389 34 231 428

ул. Башут бб, Негорци
1480 Гевгелија

Скопје - големопродажба:
+389 2 2557 800

Дистрибутивен центар
Ржаничино
1000 Скопје

Скопје - малопродажба:
+389 2 3239 947

ул. Ленинова бр.1
Арена Филип Втори
1000 Скопје

Дием-ГП™ - фабрика за производство и преработка на овошје и зеленчук